Vedtægter

Nye vedtægter er vedtaget.

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR IF62´S AFDELINGER §1. Afdelingerne vedkender og forpligter sig til at arbejde ud fra foreningens vedtægter. §2. Afdelingerne ledes af et udvalg, som består af mindst 3 medlemmer, dog skal udvalgene bestå af et ulige antal medlemmer, som vælges på afdelingsårsmøderne og senest 14 dage efter konstituerer sig med afdelingsformand, afdelingsnæstformand, afdelingskasserer og afdelingssekretær. Afdelingsnæstformanden kan udelades i de udvalg der består af 3 medlemmer. Afdelingsformanden, afdelingsnæstformanden og afdelingskasseren samt et flertal af afdelingens udvalg skal være personlig myndig. I tilfælde af mangel af kasserer, må man gerne få en kasserer udefra, dog uden stemmeret og skal ikke deltage i afdelingens møder. §3. stk. 1. Udvalgene har med ansvar over for IF62´s bestyrelse den udøvende myndighed, inden for eget aktivitetsområde. §3. stk. 2. Udvalgene fører et selvstændigt afdelingsregnskab under ansvar for IF62´s bestyrelse. §4. Udvalgene fastsætter selv sin forretningsorden og har ret til at tilkalde, den fornødne sagkundskab. §5. Udvalgene er kun beslutningsdygtige, når 2/3 af udvalget er til stede. Alle sager kræver for at blive vedtaget 2/3 af stemmerne. Der føres protokol, over vedtagne beslutninger. §6. Afdelingernes årsmøde er ansvarlige over for IF62´s bestyrelse. Afdelingsårsmøderne afholdes seneste ved udgangen af februar måned. Afdelingsårsmøderne annoncers på elektroniske medier med 14 dages varsel. §7. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsårsmøderne, skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før. §8. PÅ afdelingsårsmøderne afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. §9. På afdelingsårsmøderne behandles følgende: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning fra udvalget 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af udvalg: a. Ulige antal – ulige år b. Lige antal – lige år 6. Valg af 1 eller flere suppleanter 7. Eventuelt §10. Ekstraordinært afdelingsårsmøde skal afholdes, når flertallet af udvalget finder det fornødent, eller når mindst 10% af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinært afdelingsårsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og det indvarsles i lighed med ordinært afdelingsårsmøde. §11. stk. 1. Afdelingerne tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, af IF62´s bestyrelse. §11. stk. 2. Ansøgninger om tilskud og lignende skal ske gennem formanden eller dennes stedfortræder. §12. Afdelingernes regnskabsår går fra den 1/1 – 31/12, og senest 8 dage før afdelingsårsmøderne, skal regnskabet afleveres til foreningens hovedkasserer til gennemgang og godkendelse. §13. stk. 1. Afdelingerne kan ophæves når 2/3 af deltagerne på 2 af hinanden følgende ekstraordinære årsmøder stemmer herfor. §13. stk. 2. Ophører afdelingerne at eksistere, overføres alle aktiver og passiver til foreningen. Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2015. Dirigent: Tommy Sejer Møller VEDTÆGTER FOR IF62 §1. Foreningens navn er IF62, stiftet den 4. september 1962. Hjemsted er Slagelse Kommune, Region Sjælland. §2. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel. §3. Foreningen er tilsluttet DGI Vestsjælland og DIF. Dermed er foreningen undergivet disse organisationers vedtægter. §4. stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som vedkender sig nærværende vedtægter. §4. stk. 2. Et medlem kan af et flertal på 2/3 i bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. §4. stk. 3. Er et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder fra sidste rettidige indbetalingsdag, kan bestyrelsen med 7 dages skriftlig varsel ekskludere. En sådan sag skal ikke forlægges på generalforsamlingen, idet medlemmet normalt kan optages igen, når restancen er betalt. §5. stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue. §5. stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen. §5. stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art. §6. Foreningen kan oprette andre afdelinger i andre aktiviteter i henhold til §2. §7. stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3 eller 5 medlemmer: a. Formand b. Næstformand c. Kasserer d. Sekretær e. Menig medlem f. Formanden for hver af de etablerede afdelinger §7. stk. 2. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige poster, som er nævnt i §7. stk. 1. punkt b-e (ved 3 medlemmer bortfalder b og e) besættes efter en konstituering senest 14 dage efter generalforsamlingen. De i §7. stk. 1. punkt a-e (ved 3 medlemmer bortfalder b og e) udgør foreningens forretningsudvalg. Om nødvendigt kan forretningsudvalget bortset fra formanden, omkonstituere sig i en valgperiode. §7. stk. 3. Ingen af de under punkt a-e nævnte må være med i nogen af afdelingernes udvalg. §7. stk. 4. De i punkt a-e nævnte bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i udvalgsmøderne og afdelingsårsmøderne, dog uden stemmeret. Forretningsudvalgsmedlemmer har stemmeret på afdelingsårsmøderne, såfremt de er aktive i pågældende afdeling. §8. stk. 1. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. §8. stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men afholder dog møder mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen har ret til at indkalde den fornødne sagkundskab. §8. stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne eller suppleanter for disse er til stede. Alle sager kræver for at blive vedtaget 2/3 af stemmerne. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. §9. Forretningsudvalget har en koordinerende rolle over for afdelingerne. Forretningsudvalget kan, hvis det bliver nødvendigt, gribe ind i afdelingernes arbejdsgange og beslutninger. Når dette er sket, skal bestyrelsen orienteres, seneste på næste ordinære bestyrelsesmøde. §10. stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i marts måned, og indkaldes på elektroniske medier med 14 dages varsel. §10. stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. §10. stk. 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. §10. stk. 4. Kun medlemmer, der er personlig myndig kan sidde i bestyrelsen. §10. stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindligt stemme flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skiftlig afstemning kan efter ønskes foretages. §10. stk. 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. §11. På generalforsamlingen behandles følgende: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning fra formand eller dennes stedfortræder 3. Forelæggelse af det reviderende regnskab 4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse a. Valg af formand (hvert år) b. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget, som vælges for 2 år (ved 3 medlemmer i FU. Kun 1) c. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget d. Valg af 2 kritiske revisorer og suppleant 7. Valg af fanebærer og stedfortræder for denne 8. Eventuelt §12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes seneste 4 uger efter, at kravet er modtaget, og den indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. §13. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. §14. Foreningens regnskabsår går fra d. 1/1 – 31/12, og senest d. 22/2 hvert år afleverer kassereren årsrapport og status til revisorerne. §15. stk. 1. Foreningen kan ophæves, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. §15. stk.2. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder sig af DGI Vestsjælland og DIF, skal den til disse aflevere samtlige modtagne ejendele. §15 stk. 3 Ud over de i stk. 2 nævnte ting, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i det lokalområde hvor IF62 blev stiftet. Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2015. Dirigent: Tommy Sejer Møller