Referater

Referat af informationsmøde i IF62 Gymnastik og Floorball

Torsdag den 22.02.2024 kl. 19.00 i Dalmose Idræts- & Kulturcenter.

Til stede Fritze (FF), Frank, Sofie, Karen, Sebastian og Mette fra udvalget, Dorthe (instruktør), Lone (instruktør), Jeppe (instruktør), Martin (instruktør), Johny (medlem af hovedbestyrelsen) og Lone (kasserer hovedbestyrelsen).

FF bød velkommen.

Dagsorden:

 1. Orientering fra gymnastik:
 2. Orientering fra floorball:

FF aflagde årsberetning for 2023 for begge afdelinger.

Endvidere orienterede FF om hovedtallene i de to afdelingers økonomi:

Gymnastikken har i 2023 modtaget kr. 39.025,00 (252 medlemmer) i medlemstilskud fra kommunen og floorball har modtaget kr. 8.050,00 kr. (33 medlemmer).

Regnskaberne balancerer fint. Floorball har et overskud i 2023 på kr. 7.655,65 kr. hvilket bl.a. skyldes, at afdelingen har solgt diverse materialer og redskaber. Gymnastikken har et underskud i 2023 på kr. 4.957,44, hvilket er fint i forhold til, at der var budgetteret med et underskud på kr. 5.000,00. Underskuddet skyldes herudover, at der er brugt kr. 37.600,00 på nye redskaber og kr. 18.000,00 på kurser.

FF takkede Lone for hjælpen med regnskabet og Karen som kasserer.

Herudover oplyste FF om kommende events i efteråret, herunder børneevent, der afholdes af Jeppe og Martin sammen med fodbolden, hvor alle opfordres til at melde sig som hjælpere samt om Sofie og Anettes danse/yoga-event.

Herudover orienterede FF om manglende instruktører til hhv. Mix Motion og Zumba i den kommende sæson samt baggrunden for, at der ikke var blevet solgt julekalendere i 2023.

FF og Mette stopper begge efter hhv. 17 og 20 år i udvalget, og FF takkede alle, instruktører og udvalgsmedlemmer for samarbejdet og ønskede god vind videre frem. Mette støttede op herom, og takken var gensidig fra de øvrige tilstedeværendes side.

 1. Valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer, min. 3 og max 7 (valgperiode 2 år):
  • Sebastian Jensen, Mette Henriksen og Fritze Flink er på valg
  • Sebastian Jensen modtager genvalg
   • Mette Henriksen modtager ikke genvalg
    • Fritze Flink modtager ikke genvalg

Inden selve valget ridsede FF kort op, hvad udvalgets opgaver består af, og hvor mange møder, der cirka er om året.

Sebastian Jensen blev genvalgt.

Lone Brandbyge blev valgt

Martin Nør blev valgt.

Det nye udvalg ville konstituere sig efter infomødet.

 1. Eventuelt:

Jeppe foreslog, at de holdbilleder, der bliver taget ved opvisningen, bliver fysiske billeder og uddelt til den enkelte gymnast. Der var accept hertil fra de øvrige tilstedeværende, samt enighed om, da omkostningerne hertil vil være forholdsvis lave og henset til afdelingens gode økonomi, vil være en post på gymnastikkens regning.

Referent: Mette